Regulamin Konkursu

                 

 

„Bliskość”

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu „Bliskość” (dalej „Konkurs”) jest: spółka pod firmą Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810 dalej określana jako „Samsung” lub „Organizator”. 

2.     Partnerem Konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318246, NIP 525-24-44-130, Regon 141653603, który wspiera Organizatora w prowadzeniu Konkursu.

3.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4.     Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 30 kwietnia 2020 do dnia 10 maja 2020 w sposób określony w Regulaminie.

5.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

6.     Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisami Facebook i Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1.     Uczestnikiem Konkursu (dalej jak o: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.

2.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

III. ZASADY KONKURSU

1.     Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs jest prowadzony serwisie Instagram.

2.     Zadanie konkursowe polega na:

a)       zrobieniu zdjęcia / filmu / boomeranga stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe - pokaż Bliskość *ale na odległość.

b)      opublikowaniu zdjęcia lub filmu lub boomeranga na profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram do dnia 10 maja 2020, do godz. 23:59,

c)       oznaczenie publikacji #ZmienSpojrzenie lub #ZmieńSpojrzenie i #BliskoscNaOdleglosc lub #BliskośćNaOdległość oraz oznaczenie profilu @samsungpolska w serwisie Instagram przy pracy będącej rozwiązaniem zdania konkursowego; profil Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram powinien mieć publiczne ustawienia dostępności. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac konkursowych.

3.     Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 10 maja 2020 r., nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

4.     Warunkiem udziału w Konkursie jest również utrzymanie prac w serwisie Instagram na profilu Uczestnika do dnia 24 maja 2020 r. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie prace konkursową na zadanie konkursowe, nie będzie mógł otrzymać nagrody.

5.     Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:

a)     kreatywność pracy konkursowej,

b)     związek pracy konkursowej z tematem.

6.     Prace konkursowe:

a)     powinny mieć formę zdjęcia, filmu lub boomeranga,

b)     powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

c)     nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

d)     nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;

e)     nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.

7.     Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą uwzględniane w Konkursie.

8.     Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

9.     Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych do dnia 12 maja 2020 r.

10.  Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w pkt III.6 powyżej, wybierze autora najlepszej  pracy konkursowej.

11.  Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranemu autorowi prac konkursowych z jakichkolwiek powodów nie udało się wydać nagrody, Komisja Konkursowa wybierze także 1 autora rezerwowego.

12.  Autor wybranej pracy w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 6 powyżej, ocenionych przez Komisję Konkursową jako najlepsza otrzyma nagrodę w telefony Galaxy S20 Ultra w wartości 5999,00 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości elementu rzeczowego nagrody, opisaną w punkcie 18. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do dn.  31 maja 2020 r.

13.  Informacja o laureatach nagrody zostanie ogłoszona do dnia 15 maja 2020 roku w komentarzu do posta ogłaszającego Konkurs, zamieszczonego na profilu Organizatora w portalu Instagram - @samsungpolska

14.  Autor pracy konkursowej wybranej przez Komisję Konkursową powinien w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia opublikowania wyniku przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) na adres email: samsung-konkurs@vml-poland.com.

15.  Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych lub brak zgłoszeń konkursowych realizujących postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureata uprawnia Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.

16.  Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości elementu rzeczowego nagrody, o której mowa w pkt 12 powyżej nie zostanie wydana laureatowi, Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i jako płatnik odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do dokonania stosownego potrącenia.

17.  W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób i w terminie wskazanym w pkt 14 powyżej lub w przypadku wykluczenia laureata z Konkursu z jakiegokolwiek powodu, traci on prawo do nagrody i zostaje usunięty z listy laureatów. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi laureat rezerwowy. Organizator opublikuje do dnia 21 maja 2020 r. informację o laureacie rezerwowym, w sposób wskazany w pkt 13 powyżej. Laureat rezerwowy powinien nie później niż do dnia 24 maja 2020 r. przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) na adres email: samsung-konkurs@vml-poland.com. Brak informacji od laureata rezerwowego powoduje, że nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

18.  Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

19.  Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: samsung-konkurs@vml-poland.com. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 14 czerwca  2020 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora).  Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

2.     Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 48 godzin roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

4.     Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

 

V. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa).

2.     Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

3.     Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

a)     celu organizacji i prowadzenia Konkursu,

b)     komunikacji z Uczestnikami;

c)     wydania Nagród;

d)     obsługi reklamacji. 

4.     Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

5.     W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.

6.     Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach   .

7.     W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.     Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a)     w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b)     w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

9.     W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych Samsung

10.  Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestnika.

11.  W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

12.  Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

13.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a)     podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia Usług w ramach Promocji; w celu obsługi Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA;

b)     podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

c)     podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;

d)     organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

14.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału Uczestnika w Konkursie.

15.  Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

16.  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

17.  Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung.

18.  Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 14 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na partnershop.sklepsamsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/SamsungPolska/ oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.

2.     Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie Facebook z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

3.     Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:

a)     wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c)     rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d)     rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e)     wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej.

4.     Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)     wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c)     rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d)     rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e)     wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.

Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.

5.     Uczestnik, który zamieścił nagrodzoną odpowiedź, upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji swojej odpowiedzi, w celu wykorzystania jej na potrzeby promocji czy reklamy. Uczestnik upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania odpowiedzi konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.

6.     Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do wybranego do narodzenia Zgłoszenia Konkursowego na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści odpowiadającej postanowieniem punktu 4 powyżej, uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody przez Uczestnika.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.