Regulamin Konkursu
„Galaxy S20 FE - wszystko, co kochasz”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Galaxy S20 FE - Wszystko, co kochasz”” (dalej „Konkurs”) jest: spółka
pod firmą Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Postępu
14,
02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł,
NIP 526-10-44-039, REGON 011612810 dalej określana jako „Samsung” lub „Organizator”.
2. Partnerem Konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000318246, NIP
525-24-44-130, Regon
141653603, który wspiera Organizatora w
prowadzeniu Konkursu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009
r.
(t.j. Dz. U. z
2018 r., poz.
165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 4.12.2020 do dnia 18.12.2020 w sposób
określony w Regulaminie.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami
będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z
Konkursem jest zasadniczo wyłączona.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w
czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
III. ZASADY KONKURSU
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Konkurs
jest
prowadzony
w serwisie Facebook na profilu
https://www.facebook.com/SamsungPolska/ oraz w serwisie Instagram.
2. Zadanie konkursowe polega na:
a) przedstawieniu na zdjęciu, filmie lub boomerangu tego, co kochają najbardziej, np. pasji,
muzyki, mody oraz opisaniu jej w opisie posta (Instagram),
b) opublikowaniu zdjęcia lub filmu lub boomeranga z opisem na profilu Uczestnika Konkursu w
serwisie Instagram do dnia 18.12.2020, godz. 23:59,
c) Oznaczenie publikacji
#wszystkocokocham
#GalaxyS20FE oraz oznaczenie profilu
@samsungpolska w serwisie Instagram,
d) profil Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram powinien mieć publiczne ustawienia
dostępności.
3.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac konkursowych.
4.
Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 18.12.2020 r., nie zostaną uwzględnione w
Konkursie.
5.
Warunkiem udziału w Konkursie jest również utrzymanie prac w serwisie Instagram na profilu lub
komentarza w serwisie Facebook do dnia 31.12.2020. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie
odpowiedź na zadanie konkursowe, nie będzie mógł otrzymać nagrody.
6.
Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w
skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie
prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego
przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:
a) kreatywność pracy konkursowej,
b) związek pracy konkursowej z tematem.
7.
Prace konkursowe:
a) powinny mieć formę zdjęcia, filmu lub boomeranga,
b) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
c) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
d) nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;
e) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich
osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.
8.
Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą
wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą
uwzględniane w Konkursie.
9.
Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują
mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania
konkursowego oraz w przypadku, gdy zdjęcie konkursowe zawiera wizerunek, oświadcza, że jest to
wyłącznie jego wizerunek i udziela Organizatorowi zgody na jego publikowanie w związku z
Konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych
praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione
zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego
przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił
kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób
trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności
zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
10. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w dniu 21.12.2020 r.
11. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w pkt III.6 powyżej, wybierze autorów
najlepszych prac konkursowych.
12. Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranym autorom prac konkursowych z jakichkolwiek
powodów nie udało się wydać nagród, Komisja Konkursowa wybierze także 1 autora rezerwowego.
13. Sześciu autorów prac w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 6 powyżej, ocenionych przez Komisję
Konkursową jako najlepsze otrzym jedną z sześciu przewidzianych w konkursie zestawów-nagród
- skłądających się z (i) Galaxy S20 FE 5G o wartości 3399 zł brutto, (ii) bluzy o wartości 80 zł brutto
oraz (iii) t-shirtu o wartości 40 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 11,11%
wartości elementu rzeczowego nagrody, opisaną w punkcie 17. Jeden Uczestnik może otrzymać
tylko jedną nagrodę (zestaw) w konkursie. Organizator przekaże Uczestnikom Galaxy S20 FE 5G
oraz zestaw bluza i koszulka w kolorach wybranych zgodnie z kolejnością wysyłania nagród.
Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom do dn. 31.01.2021 r. Dodatkowo organizator wybierze
piętnastu zdobywców nagród dodatkowych składających się z (i) bluzy o wartości 80 zł brutto oraz
(ii) t-shirtu o wartości 40 zł brutto.
14. Informacja o laureatach nagrody w postaci nicku na Instagramie zostanie ogłoszona w dniu
22.12.2020 roku w komentarzu do posta ogłaszającego Konkurs, zamieszczonego na fanpage
Organizatora w portalu Facebook - https://www.facebook.com/SamsungPolska/.
15. Autorzy prac konkursowych wybranych przez Komisję Konkursową powinni w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia opublikowania wyniku przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki nagrody) na adres email: samsung-konkurs@vml-
poland.com.
16. Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych lub brak zgłoszeń konkursowych realizujących
postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureatów uprawnia
Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.
17. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości elementu rzeczowego nagrody, o której
mowa w pkt 13 powyżej nie zostanie wydana laureatowi, Organizator potrąci ją przed wydaniem
nagrody i jako płatnik odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego, tytułem zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora
do dokonania stosownego potrącenia.
18. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób i w terminie wskazanym w pkt 15
powyżej lub w przypadku wykluczenia laureata z Konkursu z jakiegokolwiek powodu, traci on prawo
do nagrody i zostaje usunięty z listy laureatów. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi laureat
rezerwowy. Organizator opublikuje w dniu 28.12.2020 r. informację o laureacie rezerwowym, w
sposób wskazany w pkt 14 powyżej. Laureat rezerwowy powinien nie później niż do dnia 31.12.2020
r. przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki
nagrody) na adres email: samsung-konkurs@vml-poland.com. Brak informacji od laureata
rezerwowego powoduje, że nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
19. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
20. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres:
samsung-konkurs@vml-poland.com. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 14.01.2021 r.
(decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora).
Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych
roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie
przyczyn i podstaw jej złożenia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w 2 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana
na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email
przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych
danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W
razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego
sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako spam.
V. DANE OSOBOWE
1.
Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa).
2.
Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
dalej „RODO”).
3.
Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) celu organizacji i prowadzenia Konkursu,
b) komunikacji z Uczestnikami;
c) wydania Nagród;
d) obsługi reklamacji.
4.
Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych
polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych
Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
działań marketingowych.
5.
W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może
mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację
marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe
poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości
elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.
6.
Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane
osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może
wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach .
7.
W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w
celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8.
Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych
osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację
prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach
Samsung oraz Grupy Samsung.
9.
W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych Samsung
10. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić
przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na
rzecz Uczestnika.
11. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych
jest dobrowolne.
12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu
zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w
Konkursu.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1
powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź
kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia
Usług w ramach Promocji; w celu obsługi Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone
zostały do przetwarzania Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot
przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom
biznesowym Samsung;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych
14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału
Uczestnika w Konkursie.
15. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
16. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania
spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na
podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane
będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą
17. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w
przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba,
której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba,
której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane
dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich
celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych -
do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się
na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i)
zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie
danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Samsung.
18. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 17
powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na partnershop.sklepsamsung.pl, zgodnie z
dostępną instrukcją.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w
szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to
wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych
osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 - 47 RODO.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/SamsungPolska/ oraz w siedzibie
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie
dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy
Regulamin. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego
samodzielne pobranie z powyższych źródeł.
2. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu
(zwolnienie
Facebook z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
3. Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez
Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu
Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez
dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na
korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w
szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w
działalności reklamowej i marketingowej.
4.
Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich
praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek
ograniczeń czasowych czy terytorialnych, w szczególności w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w
szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w
działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.
Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu
w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych
oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a
także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak
również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu. Organizator nie jest
zobowiązany do rozpowszechniania utworu.
5.
Uczestnik, który zamieścił nagrodzoną odpowiedź, upoważnia Organizatora do dokonywania
modyfikacji swojej odpowiedzi, w celu wykorzystania jej na potrzeby promocji czy reklamy. Uczestnik
upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania
odpowiedzi konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.
6.
Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej
umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do wybranego do narodzenia
Zgłoszenia Konkursowego na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści
odpowiadającej postanowieniem punktu 4 powyżej, uzależnione może zostać nabycie prawa do
nagrody przez Uczestnika.
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy,
których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.