!
!
!
Regulamin Konkursu
FurTheWin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “FurTheWin” (dalej Konkurs”) jest: spółka pod firmą Samsung Electronics
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810 dalej
określana jako „Samsung” lub „Organizator”.
2. Partnerem Konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000318246, NIP 525-24-44-130, Regon 141653603, który wspiera Organizatora w
prowadzeniu Konkursu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009
r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 07.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. godz. 23:59
. w sposób określony w Regulaminie.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Instagram, ani powiązany z podmiotami
będącymi właścicielami Serwisu Instagram. Odpowiedzialność Serwisu Instagram w związku z
Konkursem jest zasadniczo wyłączona.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w
czasie trwania Konkursu wykona Zadanie konkursowe.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora (w tym Partnera Konkursu), ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
III. ZASADY KONKURSU
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
Regulaminu. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagram.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez wybranie i wykonanie jednego z poniższych Zadań
!
konkursowych. W każdym Zadaniu przewidziana jest inna ilość i rodzaj nagród do wygrania, jak
opisano poniżej w punkcie 13:
a) Zadanie konkursowe 1:
- przygotowanie samodzielnie kreatywnej konstrukcji domku dla zwięrzęcia - z dowolnego
ekologicznego kartonu (przykładowe wzory dostępne na stronie www.samsung-ecopackage.com),
- zrobienie zdjęcia wykonanej konstrukcji i jego publikacja na publicznym profilu Uczestnika w serwisie
Instagram, wraz z kreatywnym opisem zastosowania konstrukcji lub opisem zwierzęcia, które będzie
z niej korzystało
- oznaczenie zdjęcia hashtagiem #FurTheWin i otagowanie profilu @samsungpolska
b) Zadanie konkursowe 2:
- zrobienie zrzutu ekranu jednego z wybranych opakowań (domków z kartonu), które znajdują się w
wyróżnionej relacji #FurTheWin na profilu @samsungpolska w serwisie Instagram i zapisanie tego
zrzutu w formie zdjęcia w galerii swojego urządzenia,
- modyfikacja zapisanego zdjęcia polegająca na wirtualnym ozdobieniu pudełka, znajdującego się
na zdjęciu, za pomocą dostępnych legalnie programów graficznych / filtrów / aplikacji,
- publikacja przygotowanej pracy w formie zdjęcia lub animacji na publicznym profilu Uczestnika w
serwisie Instagram wraz z kreatywnym opisem zastosowania przedstawionej konstrukcji, lub opisem
zwierzęcia, które mogłoby z niej korzystać,
- oznaczenie zdjęcia hashtagiem #FurTheWin i otagowanie profilu @samsungpolska
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac konkursowych do obu zadań konkursowych,
jednakże uprawniony jest wyłącznie do jednej nagrody w ramach Konkursu. W przypadku wygranej
przez Uczestnika w obu Zadaniach konkursowych Uczestnik otrzyma nagrodę o większej wartości.
5. Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 31.07.2021 r., nie zostaną uwzględnione w
Konkursie.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest również utrzymanie prac w serwisie Instagram do dnia
16.08.2021 r. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie odpowiedź na zadanie konkursowe, nie będzie
mógł otrzymać nagrody.
7. Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w
skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie
prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego
przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:
a) kreatywność pracy konkursowej przedstawienie najciekawszej konstrukcji i kreatywnego opisu
jej zastosowania lub opisu zwierzęcia, które mogłoby z niej korzystać
b) zgodność pracy konkursowej z zadaniem konkursowym.
8. Prace konkursowe:
a) powinny mieć formę zdjęcia lub animacji, opublikowanej na dostępnym publicznie profilu
Uczestnika konkursu w serwisie Instagram
b) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
c) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
d) nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;
!
e) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich
osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.
9. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą
wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą
uwzględniane w Konkursie.
10. Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują
mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania
konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź
innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby
uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego
przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił
kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób
trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności
zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
IV. Zwycięzcy i nagrody
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w dniu 05.08.2021 r.
2. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w pkt III.6 powyżej, wybierze 6 autorów
najlepszych prac konkursowych (1 zwycięzce Zadania konkursowego 1 oraz 5 zwycięzców Zadania
konkursowego 2).
3. Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranym autorom prac konkursowych z jakichkolwiek
powodów nie udało się wydać nagród, Komisja Konkursowa wybierze także 6 autorów rezerwowych.
4. Jeden (1) autor pracy wykonanej w ramach Zadania konkursowego 1, w oparciu o kryteria wskazane
w pkt. 6 powyżej, uznanej przez Komisję Konkursową jako najlepszą, otrzyma telewizor Samsung
The Frame QE65LS03AAUXXH 65” o wartości 6299 zł brutto.
Pięciu (5) autorów prac wykonanych w ramach Zadania konkursowego 2, w oparciu o kryteria
wskazane w pkt. 6 powyżej, uznanych przez Komisję Konkursową jako najlepsze, otrzyma telewizor
Samsung The Frame QE32LS03TCUXXH 32” o wartości 1999zł brutto.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie.
Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom do dn. 20.08.2021 r.
5. Informacja o laureatach nagrody w postaci nicka z serwisu Instagram, po uzyskaniu ich zgody na
publikację informacji, zostanie ogłoszona do dnia 09.08.2021 roku w komentarzu do posta
ogłaszającego Konkurs, zamieszczonego na profilu Organizatora w portalu Instagram -
@samsungpolska
6. Autorzy prac konkursowych wybranych przez Komisję Konkursową powinni w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyniku przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki nagrody, nr PESEL do celów podatkowych) na adres
email: samsung-konkurs@vml-poland.com.
7. Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych lub brak zgłoszeń konkursowych realizujących
postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureatów uprawnia
Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.
8. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób i w terminie wskazanym w pkt 15
powyżej lub w przypadku wykluczenia laureata z Konkursu z jakiegokolwiek powodu, traci on prawo
do nagrody i zostaje usunięty z listy laureatów. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi laureat
rezerwowy. Organizator opublikuje w dniu 16.08.2021 r. informację o laureacie rezerwowym, w
sposób wskazany w pkt 14 powyżej. Laureat rezerwowy powinien nie źniej niż do dnia 20.08.2021
r. przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki
nagrody, numer PESEL do celów podatkowych) na adres email: samsung-konkurs@vml-
poland.com. Brak informacji od laureata rezerwowego powoduje, że nagroda pozostaje do
!
dyspozycji Organizatora.
9. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Jeżeli Nagrody przekazane
Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób
fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Nagrody przyznane Uczestnikom zostaną powiększone o
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda
pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który
zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na
dokonanie stosownego potrącenia.
10. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres:
samsung-konkurs@vml-poland.com. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 31.08.2021 r.
(decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora).
Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych
roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie
przyczyn i podstaw jej złożenia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w 5 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana
na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email
przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych
danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W
razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego
sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako spam.
VI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa).
2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
dalej „RODO”).
3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) celu organizacji i prowadzenia Konkursu,
b) komunikacji z Uczestnikami;
c) wydania Nagród;
d) obsługi reklamacji.
4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych
polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych
Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
działań marketingowych.
!
5. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może
mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację
marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe
poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości
elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.
6. Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane
osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może
wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach .
7. W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w
celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych
osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację
prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach
Samsung oraz Grupy Samsung.
9. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych Samsung
10. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić
przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na
rzecz Uczestnika.
11. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych
jest dobrowolne.
12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu
zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w
Konkursu.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1
powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź
kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia
Usług w ramach Promocji; w celu obsługi Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone
zostały do przetwarzania Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot
przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom
biznesowym Samsung;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych
!
14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału
Uczestnika w Konkursie.
15. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
16. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania
spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na
podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane
będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich odrębnej zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą
17. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w
przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba,
której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba,
której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane
dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich
celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się
na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i)
zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie
danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Samsung.
18. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 17
powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.europe-
samsung.com/gdpr/webform/pl , zgodnie z dostępną instrukcją.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
!
W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania, poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pl
!
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
!
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w
szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to
wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych
osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 47 RODO.
VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez
Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora (w szczególności
zdjęć i opisów). W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie,
udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie
i co do terytorium (tj. na terytorium całego świata), licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych do
Konkursu na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu również w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu (w tym bez pośrednictwa egzemplarzy), w szczególności publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w
działalności reklamowej i marketingowej.
2. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich
praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek
ograniczeń czasowych czy terytorialnych (tj. na terytorium całego świata), na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1062), w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
!
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu również w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu (w tym bez pośrednictwa egzemplarzy), w szczególności publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w
działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.
Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu
w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych
oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a
także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak
również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu (w tym do rozpowszechniania
go anonimowo) a sam Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich osobistych
praw do utworu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.
3. Uczestnik, który zamieścił nagrodzone zdjęcie, opis, odpowiedź, upoważnia Organizatora do
dokonywania ich modyfikacji , w celu wykorzystania na potrzeby promocji czy reklamy. Uczestnik
upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania
odpowiedzi konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.
4. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej
umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do wybranego do narodzenia
Zgłoszenia Konkursowego na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści
odpowiadającej postanowieniem punktu 4 powyżej, uzależnione może zostać nabycie prawa do
nagrody przez Uczestnika.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie
https://vml-poland.com/files/Regulamin_FurTheWin_konkurs.html oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez
przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne
pobranie z powyższych źródeł.
2. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie serwisu
Instagram z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy,
których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.