Regulamin Konkursu

„Wymarzona lodówka Bespoke”


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem konkursu „Wymarzona lodówka Bespoke (dalej „Konkurs”) jest: spółka pod firmą Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810 dalej określana jako „Samsung” lub „Organizator”.


  2. Partnerem Konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318246, NIP 525-24-44-130, Regon 141653603, który wspiera Organizatora w prowadzeniu Konkursu.


  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009

   r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.


  4. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 19.08.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. w sposób

   określony w Regulaminie.


  5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.


  6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Instagram. Odpowiedzialność Serwisu Instagram w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.


 2. UCZESTNICY KONKURSU


  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.


  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora (w tym Partnera Konkursu), ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.


 3. ZASADY KONKURSU


  1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego

   Regulaminu. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu Instagram.


  2. Zadanie konkursowe polega na:


   1. Przygotowaniu wizualizacji lodówki Bespoke w konfiguratorze na

    https://www.samsung.com/pl/refrigerators/bespoke-refrigerator/#design_your_bespoke


   2. Opublikowaniu wizualizacji w formie wybranej przez Uczestnika (np. zrzut ekranu, zdjęcie urządzenia, na którego ekranie pokazana jest wizualizacja) na profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram z wyjaśnieniem, dlaczego lodówka Bespoke idealnie pasowałaby do jego kuchni. Odpowiedź w formie zdjęcia należy opublikować od dnia 19.08.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. do godziny 23:59


   3. oznaczeniu publikacji #wymarzonalodowkabespoke oraz oznaczenie profilu @samsungpolska w serwisie Instagram przy pracy będącej rozwiązaniem zdania konkursowego. Profil Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram musi mieć publiczne ustawienia dostępności.


  3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac konkursowych.


  4. Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 09.09.2021 r., nie zostaną uwzględnione w

   Konkursie.


  5. Warunkiem udziału w Konkursie jest również utrzymanie prac w serwisie Instagram do dnia 27.09.2021 r. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie odpowiedź na zadanie konkursowe, nie będzie mógł otrzymać nagrody.


  6. Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:


   1. kreatywność pracy konkursowej,


   2. zgodność pracy konkursowej z zadaniem konkursowym.


  7. Prace konkursowe:


   1. powinny mieć formę zdjęcia, przedstawiającego wizualizację lodówki, opublikowanego na

    publicznym profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram


   2. powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,


   3. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,


   4. nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;


   5. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.


  8. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób w ogóle nie będą uwzględniane w Konkursie.


  9. Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.


  10. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w dniu 13.09.2021 r.


  11. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w pkt III.6 powyżej, wybierze autorów

   najlepszych prac konkursowych.


  12. Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranym autorom prac konkursowych z jakichkolwiek powodów nie udało się wydać nagród, Komisja Konkursowa wybierze także 10 autorów rezerwowych.


  13. Dziesięciu (10) autorów prac w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 6 powyżej, ocenionych przez Komisję Konkursową jako najlepsze otrzyma voucher na zakupy do sklepu Frisco o wartości 1000 zł brutto – jest to kupon płatniczy dla sklepu Frisco S.A, nie obowiązują dla asortymentu alkoholowego sklepu FR24 sp. z o. o. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom drogą elektroniczną do dn. 28.09.2021 r.


  14. Informacja o laureatach nagrody w postaci nicka z serwisu Instagram, zostanie ogłoszona do dnia 20.09.2021 roku w komentarzu do posta ogłaszającego Konkurs, zamieszczonego na profilu Organizatora w portalu Facebook, oraz w relacji na Instagramie.


  15. Autorzy prac konkursowych wybranych przez Komisję Konkursową powinni w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyniku przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy do wysyłki nagrody, numer PESEL do celów podatkowych) na adres email: samsung-konkurs@vml-poland.com.


  16. Zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych lub brak zgłoszeń konkursowych realizujących postanowienia niniejszego regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureatów uprawnia Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.


  17. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób i w terminie wskazanym w pkt 15 powyżej lub w przypadku wykluczenia laureata z Konkursu z jakiegokolwiek powodu, traci on prawo do nagrody i zostaje usunięty z listy laureatów. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi laureat rezerwowy. Organizator opublikuje w dniu 27.09.2021 r. informację o laureacie rezerwowym, w sposób wskazany w pkt 14 powyżej. Laureat rezerwowy powinien nie później niż do dnia 02.10.2021

   r. przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy do wysyłki nagrody, numer PESEL do celów podatkowych) na adres email: samsung- konkurs@vml-poland.com. Brak informacji od laureata rezerwowego powoduje, że nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

  18. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Jeżeli Nagrody przekazane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Nagrody przyznane Uczestnikom zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie stosownego potrącenia.


  19. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.


 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


  1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: samsung-konkurs@vml-poland.com. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 27.09.2021 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.


  2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie

   przyczyn i podstaw jej złożenia.


  3. Reklamacje rozpatrywane będą w 2 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana

   na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.


  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W

   razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.


 5. DANE OSOBOWE


  1. Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa).


  2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do

   Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).


  3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

   1. celu organizacji i prowadzenia Konkursu,

   2. komunikacji z Uczestnikami;

   3. wydania Nagród;

   4. obsługi reklamacji.


  4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.


  5. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.


  6. Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach .


  7. W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


  8. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

   1. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

   2. w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.


  9. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.


   Obowiązek podania danych osobowych Samsung


  10. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestnika.

  11. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych

   jest dobrowolne.


  12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursu.


   Informacje o odbiorcach danych osobowych


  13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

   1. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia Usług w ramach Promocji; w celu obsługi Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA;

   2. podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

   3. podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;

   4. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.


    Okresy przetwarzania danych osobowych


  14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału

   Uczestnika w Konkursie.


  15. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.


   Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji


  16. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich odrębnej zgody.


   Prawa osoby, której dane dotyczą


  17. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane

    są nieprawidłowe lub niekompletne;

   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy

    prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung.


  18. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 17 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.europe- samsung.com/gdpr/webform/pl , zgodnie z dostępną instrukcją.


   Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


   W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pl


   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych


   Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.


 6. PRAWA AUTORSKIE


  1. Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium (tj. na terytorium całego świata), licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:

   1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;


   2. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;


   3. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;


   4. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;


   5. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej.


  2. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych (tj. na terytorium całego świata),, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:


   1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;


   2. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;


   3. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;


   4. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;


   5. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.


    Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu a sam Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich osobistych praw do utworu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu. Jednocześnie laureaci Konkursu, udzielają zgody na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w zakresie publikacji ich nicka i zdjęcia profilowego (awatara) zamieszczonego na ich profilu w serwisie Instagram.


  3. Uczestnik, który zamieścił nagrodzoną odpowiedź, upoważnia Organizatora do dokonywania modyfikacji swojej odpowiedzi, w celu wykorzystania jej na potrzeby promocji czy reklamy. Uczestnik upoważnia Organizatora do niewskazywania autora utworu w przypadku wykorzystywania odpowiedzi konkursowej w działalności marketingowej Organizatora.


  4. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do wybranego do narodzenia Zgłoszenia Konkursowego na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści odpowiadającej postanowieniem punktu 4 powyżej, uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody przez Uczestnika.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Regulamin dostępny jest na https://vml-poland.com/files/Regulamin_konkurs_Wymarzona_lodowka_Bespoke.html oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.


  2. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie Instagram z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nimi związany.


  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.